Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

 

Obecně závazná vyhláška městyse Častolovice č. 4/2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na VP

Obecně závazná vyhláška č.2/2017, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.3/2017, o zákazu kouření a používání elektr. cigaret na VP

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2015, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.3/2010, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č.5/2010, o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v městysi Častolovice

 

Obecně závazná vyhláška městyse Častolovice č.1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

 

Nařízení

Nařízení č. 1/2016, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse

 

Požární bezpečnost

Požární řád
Příloha č.1 - požární poplachový plán
Příloha č.2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse, kategorie, početní stav a vybavení
Příloha č.3 - přehled zdrojů vody, čerpacích stanovišť a směr příjezdu k nim, hydrantová síť

Nařízení hejmana Královéhradeckého kraje ( požární ochrana v budovách zvláštního významu, zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob)

Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Ostatní

Řád veřejného pohřebiště (hřbitovní řád)