Finanční výbor zastupitelstva městyse Častolovice (dále jen „finanční výbor“) se ve své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími souvisejícími zákony a tímto jednacím řádem.

 Finanční výbor ze zákona:

 a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

 b) plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

 c) má možnost předkládat vlastní návrhy a náměty zastupitelstvu městyse v rámci své iniciativní činnosti

 

 Finanční výbor se skládá z předsedy, dalších členů výboru a administrativního pracovníka. Administrativní pracovník je zaměstnancem úřadu městyse, zajišťuje organizačně a administrativně činnost výboru a nemá hlasovací právo. Minimální počet členů finančního výboru je 3 a počet členů finančního výboru musí být lichý. / výtah z jednacího řádu FV/

Finanční výbor se skládal z pěti členů a scházel se podle potřeby, hlavně v období tvoření rozpočtu obce. Podílel se při kontrolách hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací obce vždy za uplynulý rok. Dále sledoval aktualizaci čerpání rozpočtu obce, vyúčtování dotačních programů obce.

Kontrola byla prováděna v souladu se zákonem o obcích.

Všem členům bych touto cestou chtěla poděkovat za čas, který věnovali této práci, která je střežena vždy ostrým okem a dále velké poděkování patří paní účetní Městyse Častolovice, která se vždy aktivně zapojila do této náročné práce.

Alena Zvěřinová, předseda FV