Nejprve si dovolím uvést pravidla činnosti kontrolního výboru, jak je uvádí zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími souvisejícími zákony a jednacím řádem.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích uvádí: § 117

(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

§ 118

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

§ 119

(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

(3) Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

 

(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

Kontrolní výbor Městyse Častolovice jednal v období let 2014 až 2018 celkem 17x. Pravidelnými body programu byla kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse. Dalšími body se zabýval dle potřeby městyse nebo podle aktuálních připomínek. Kontrolní výbor se podílel na vytvoření jednacího řádu kontrolního výboru, procházel došlé a odeslané faktury. Zabýval se prémiovým řádem městyse a objemem vyplacených finančních prostředků podle období. Kontroloval materiály veřejných zakázek městyse. Konzultoval Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za roky 2015 a 2016. Zjišťoval stav opatření a plnění vzhledem k platnosti GDPR.

Účast jednotlivých členů kontrolního výboru na jednání byla od 52,94% do 88,24%.

Závěrem děkuji všem členům kontrolního výboru městyse a účetní městyse za jejich práci v tomto volebním období.

Ing. Jaromír Novák