Vážení občané,

 

rada městyse zřídila na základě § 122 zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích pro svoji potřebu komise. Jmenovala předsedy komisí a členy komisí. Bylo tak učiněno dne 22.12.2014 a 19.1.2015.

Takto byla i ustanovena stavební komise jako iniciativní a poradní orgán rady městyse.

Na komisi nebyla a není přenesená působnost k výkonu rozhodnutí. To znamená, že vydávala pouze svá stanoviska a doporučení radě městyse k těmto záležitostem:

- prodej, koupi a pronájem obecního majetku

- umístění a povolení staveb

- drobné stavby

- návrhy a podněty k investiční výstavbě

- návrhy a podněty k územnímu plánu

- návrhy a podněty k technickému řešení staveb

- účast na výběrových řízeních na zhotovitele staveb obce

Mezi rozhodující řešenou problematiku lze zařadit podíl na pozemkových úpravách extravilánu. Dále byl několikrát připomínkován návrh na změnu č.1 územního plánu Častolovic. Také řešení dopravní bezpečnosti v okolí školy bylo předmětem několika jednání s autorem projektu.

V běžné agendě bylo cílem komise vyjít vstříc požadavkům občanů ve vyřizování záležitostí stavebního řízení, které je mnohdy složité a obtížné. Byla učiněna řada návštěv na příslušném stavebním úřadu k vyjasnění stanovisek. Řada z nich plyne zejména z toho, že projektanti nerespektují územní plán obce jako základní dokument výstavby.

Mezi klady lze hodnotit spolupráci s Ing.arch. Oldřichem Bittnerem, který posuzoval žádosti občanů po architektonické stránce. Jeho rozhodující přínos je však ve zpracování návrhů, které posouvají Častolovice o řadu desetiletí. Přístup vedení radnice ke komisi byl příkladný. Místostarosta Bc. Miloš Tichý jako garant komise se téměř vždy účastnil jednání a informoval členy o aktuálním dění v této oblasti a přenášel své poznatky do rady. Obdobně tak činil i starosta Ing. Zdeněk Praus, který se také jednání v mnoha případech aktivně účastnil a předkládal návrhy z této problematiky .

V neposlední řadě zaslouží upřímnou pochvalu všichni členové komise včetně Barbary Hojné, která vedla příkladně stavební agendu. Děkuji všem za téměř 100 % účast a práci v komisi. Velice si toho cením.

Do budoucna máme řadu dalších námětů, kterými chceme vyjít vstříc především občanům Častolovic.

 

Děkuji.

 

Jiří Malý

předseda stavební komise